Л.І. Гейко Особливості викладання хімії

Методист хімії Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

    Освітня галузь "Природознавство" формує в учнівбазову (ключову) природничо-наукову компетентність і предметні  компетентності  відповідно  до  змістових складників (компонентів) освітньої  галузі.  Ключова природничо-наукова компетентність  формується  як здатність і готовність учнів до використання особистісно значущої системи знань і методології природничих наук для  пояснення  явищ  природи, розуміння сучасної природничо-наукової картини світу як образу природи й адекватного  ставлення  до  неї.  Предметні компетентності  спрямовані  на  опанування  учнями фундаментальних  ідей  і  принципів,  наукового типу мислення, усвідомлення ними способів діяльності й ціннісних  орієнтацій,  що  дають  змогу  зрозуміти закономірності перебігу природних явищ, наукові основи
сучасного виробництва, техніки і технологій, виробити навички  безпечного  життя  в  сучасному високотехнологічному  суспільстві  й  цивілізованої взаємодії з природним середовищем. "Державна цільова програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року", затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 561, поставила за мету для освітньої галузі "Природознавство" розробку механізму стійкого інноваційного розвитку природничої освіти та його застосування у шкільній практиці. Найважливішою  складовою  педагогічного процесу  стає  особистісно-орієнтована  взаємодія
учителя з учнем. Зміст освіти збагачується новими процесуальними  вміннями,  розвитком  здібностей, оперуванням  інформацією,  творчим  вирішенням проблем  науки.  У  соціально-психологічному  плані основні тенденції вдосконалення освітніх технологій характеризуються переходом від навчання,як функції запам'ятовування,до навчання як процесу розумового розвитку, що дозволяє використовувати засвоєне. Хімія як навчальний предмет сучасної школи поряд з іншими предметами, формує особу учнів. В перелік основних завдань курсу хімії в школі входить засвоєння основ хімічної науки, розвиток пізнавальної і розумової діяльності учнів, формування спеціальних умінь і навичок, політехнічна  підготовка  і  профорієнтація  на хімічні спеціальності, формування  наукового  світогляду  і природничо-наукової картини світу в свідомості учнів, здійснення  етичного,  екологічного,  естетичного виховання. Впродовж вивчення хімії в учнів формується розуміння  хімічних  фактів,  понять,  законів,  теорій, опанування  навичок  розрахунків  за  формулами  і рівняннями  хімічних  реакцій;  засвоєння  знань  про наукові принципи хімічного виробництва, вживання хімії в  різних  галузях  промисловості,  в  сільському господарстві, на транспорті, у військовій справі і в побуті; надаються  навички  виміру,  обчислення,  роботи  з хімічними  реактивами,  посудом  і  приладами; усвідомлюється роль хімії в суспільстві; надається хімічна підготовка, необхідна для здобування  професійної освіти.  Профорієнтація  на  хімічні  спеціальності передбачає ознайомлення  з  науковими  основами
хімічного виробництва і найважливішими напрямами хімізації  народного  господарства,  що  знаходить відображення у конкретних завданнях освіти:
- розкриття наукової основи і принципів хімічних виробництв з врахуванням їх специфіки; - формування системи технологічних понять, уявлень про вживання речовин і матеріалів в побуті, в народному господарстві; - ознайомлення  з  конкретними  хімічними виробництвами; - встановлення взаємозв'язків науки, виробництва і суспільства, сприяння подоланню хемофобії; - здійснення орієнтації учнів на хімічні спеціалізації. Навчально-пізнавальна діяльність з хімії включає багато важливих дій, наприклад, здійснення хімічного експерименту, аналіз  і  синтез  речовин,  оперування символікою  і  графікою,  евристичне  використання можливостей періодичної системи, рішення хімічних завдань і інші. Відомо, що вчення веде за собою розвиток. Накопичення фонду знань і розвиток інтелектуальних умінь - активний психологічний процес, в якому беруть участь пам'ять і мислення. Найбільш активний їх розвиток здійснюється  в процесі  продуктивної  пізнавальної діяльності, особливо в умовах проблемного навчання, під час якого учні активно включаються в самостійний пошук знань.  У  процесі  вивчення  хімії  учні  постійно
переконуються, що вивчені закономірності перебігу хімічних реакцій лежать в основі управління ними у виробничих і лабораторних умовах.         Поступово хімія постає перед ними як наука, що пояснює світ та перетворює його в ході людської практики. Перетворення знань в переконання, пошук шляхів процесу - важливе навчально-виховне завдання вивчення хімії. У 2014-2015 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх  навчальних  закладах здійснюватиметься за такими програмами:
- 7 - 9 класи - Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. - К.: Ірпінь: Перун, 2005; - 8 - 9 класи з поглибленим вивченням хімії -Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням хімії (Збірник  навчальних програм для  загальноосвітніх навчальних  закладів  з  поглибленим  вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. - К.: Вікторія, 2009). - 10 - 11 класи - Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів:
рівень стандарту,  академічний  рівень,  профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи. - Тернопіль: Мандрівець, 2011. Розподіл годин у програмах орієнтовний. Учитель може аргументовано вносити зміни до розподілу годин, відведених  програмою  на  вивчення  окремих  тем, змінювати  послідовність  вивчення питань  у межах окремої теми. Розподіл навчальних годин у межах тем здійснюється  безпосередньо  вчителем.  Для тематичного  оцінювання,  а також для  повторення, узагальнення, аналізу та коригування знань учнів можуть використовуватися резервні години. Оскільки навчальні заклади можуть збільшувати кількість годин  на  вивчення предметів інваріантної складової за рахунок годин варіативної складової (лист МОНмолодьспорту від 29.04.11№1/9-325) рекомендуємо
в 10 класах академічного рівня виділити на вивчення хімії 2 години, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем  програми академічного  рівня (детальніше  див. інструктивно-методичні рекомендації на 2012-2013н.р.). Навчальні  заклади  можуть  виділяти  години варіативної  складової  на запровадження  курсів за вибором, факультативів, індивідуальних та групових занять згідно з переліком програм факультативів та курсів за вибором з хімії, рекомендованих Міністерством
для  використання  у  загальноосвітніх  навчальних закладах,  розміщених  у  відповідних  збірниках: 32 -  Навчальні  програми  курсів  за  вибором  та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 5-12 класи / Упор.: О.А.Дубовик, С.С.Фіцайло. - Тернопіль: Мандрівець, 2010. - 272с.; -  Навчальні  програми  курсів  за  вибором  та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 8-11 класи / Упор.: Г.Дубковецька, Ю.Каліночкіна. - Тернопіль: Мандрівець, 2010. - 100с. Зміст програм курсів за вибором і факультативів як і кількість годин та клас, в якому пропонується їхнє вивчення, є орієнтовним. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи кількість годин,  виділених  на  вивчення  курсу  за  вибором (факультативу), інтереси та здібності учнів, потреби регіону,  можливості  навчально-матеріальної  бази школи. Окремі розділи, запропонованих у збірниках програм,  можуть  вивчатися  як  самостійні курси за вибором. Навчальні програми курсів за вибором можна використовувати також для проведення факультативних занять  і  навпаки,  програми  факультативів  можна використовувати для викладання курсів за вибором. Під час проведення занять в кабінеті хімії особливої уваги  потребує  дотримання  правил  безпеки життєдіяльності.  Вимоги  безпеки  наведено  в інструктивно-методичних  матеріалах  "Безпечне проведення  занять  у  кабінетах  природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів" (лист МОНмолодьспорту 01.02.2012 № 1/9-72). Навчальною  програмою  з  хімії  передбачено використання у навчально-виховному процесі реактивів, які визначено як прекурсори. З переліку прекурсорів (постанова Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000р. "Про  затвердження  переліку наркотичних  засобів, психотропних речовин і прекурсорів"), використання яких потребує ліцензування, у процесі навчання хімії у 7-11 класах  загальноосвітніх  навчальних  закладів
використовуються:  калій  перманганат,  сульфатна кислота,  хлоридна  кислота,  толуен (в  11 класах  з поглибленим вивченням хімії). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 № 4 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 № 770 і від 10 жовтня 2007 № 1203" речовини, що містять не менш як 45% таких прекурсорів, як сульфатна кислота, та 15% таких прекурсорів, як хлоридна кислота, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори. Концентрація цих речовин визначається,виходячи з масової частки речовини в складі суміші (розчину). З огляду на зазначене,рекомендуємо зберігати
сульфатну та хлоридну кислоти у вигляді їхніх водних розчинів  з  масовими  частками  менше  45%  і  15% відповідно та замінити дослід добування кисню з калій
перманганату на добування даного газу каталітичним розкладом гідроген пероксиду. Водночас  звертаємо  увагу  на  необхідність своєчасної  утилізації  відпрацьованих  реактивів, дотримуючись правил їхньої нейтралізації та безпечної утилізації. З інших питань слід керуватися і методичними рекомендаціями Міністерства  освіти і науки України попередніх років. Просимо взяти до уваги, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 № 1392
затверджено новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої  освіти, який  впроваджується в частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 року. Вивчення хімії за програмою, розробленою до нового державного стандарту ,розпочнеться у 2015/2016 навчальному році. Робота лабораторії природничо-математичних дисциплін  у  2013-2014  навчальному  році  була направлена на реалізацією проблеми щодо організаціївзаємодії вчителів природничо-математичних дисциплін в освітньому інтернет-просторі як засобу професійного саморозвитку.  Протягом  навчального  року  були організовані відповідні заходи, а саме:інтернет-семінар (травень 2014 року) для вчителів хімії та методистів районних,  міських  методичних  кабінетів,  які відповідають за викладання хімії з проблеми "Шляхи
вдосконалення методики сучасного уроку в умовах підвищення якості хімічної освіти" (подано 52 роботи, із них відібрано 25, за які вчителі отримали сертифікати).
    Кращі матеріали інтернет заходу розміщені на сайті Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних  працівників  та  виданий  навчально-методичний посібник "Шляхи підвищення якості хімічної освіти: вдосконалення сучасного уроку". Матеріали посібника  спрямовані  на  обмін  досвідом та аналіз основних тенденцій щодо забезпечення підвищення якості хімічної освіти. Автори розкрили своє бачення удосконалення методики проведення сучасного уроку з упровадженням ефективних форм і методів навчання, які сприяють популяризації хімічних  знань, розвитку інтересу учнів до сучасної хімічної науки. Статті вчителів можуть бути використані у практичні діяльності на уроках та в позаурочний час. Аналізуючи надіслані роботи, хочеться висловити зауваження - розпочинати писати статтю потрібно з вивчення вимог до матеріалів  (шрифт, його  розмір, інтервал). На початку роботи вказується прізвище,ім'я, по-батькові автора та повна назва навчального закладу, коротка анотація (2-4 речення). Далі йде  назва, що відрізняється від зазначених напрямків семінару. В кінці роботи - в алфавітному порядку джерела інформації. У березні 2014 року в рамках обласної виставки "Освіта Черкащини - 2014" проведено конкурс на кращу серію цифрових ресурсів. Було подано лише 11 робіт. Відповідно до вимог  конкурсних  матеріалів за оформленням і змістом цифрових ресурсів, кожна подана обота мала відповідні недоліки. Найбільше зауважень: не відповідає вимогам конкурсу, неправильно збережені матеріали  (неможливість  проглянути),наявність фактичних помилок, матеріали не є серією цифрових ресурсів(представлена одна презентація). За  підсумками  конкурсу  визначені  переможці, цифрові  ресурси  яких  виставлені  на  Черкаському освітянському порталі у розділі "Колекція цифрових ресурсів":  Смаглюкова Олена Іванівна, учитель хімії Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3
Золотоніської міської ради, за серію цифрових ресурсів з  теми  "Металічні  елементи  та  їх  сполуки",  (міні-підручник). Хімія, 10 клас (Диплом Департаменту освіти
і науки Черкаської облдержадміністрації); Гречин Ольга Петрівна,учитель хімії Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Уманської міської ради,  цифрові
ресурси з теми "Історія розвитку хімічних знань. Хімія, 7 клас" (Грамота Черкаського ОІПОПП); Клименко Олена Олексіївна,  вчитель  хімії  та  біології  Грушківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Кам'янської районної ради, за серію цифрових ресурсів з теми "Роль хімії в житті суспільства". Хімія, 11 клас та  Бондаренко
Галина Олександрівна,  учитель  хімії Сатанівської загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів Монастирищенської районної ради, за серію цифрових ресурсів з теми "Металічні елементи та їх сполуки. Хімія, 10 клас" (нагороджені сертифікатами). 15-17 квітня 2014 року на базі Черкаського ОІПОПП відбулася  обласна  виставка  "Освіта  Черкащини  -2014".Предмет "хімія" представили 25 робіт із 4 міст і 12 районів області. Найбільше робіт було представлено із м.Черкас і Чорнобаївського району (по 5 робіт), м.Сміла (2 роботи). Подані матеріали розкривають питання сучасної методики  викладання  хімії,  а  саме:  застосування інформаційних технологій в проектній діяльності (Бабич О.В.,  Городищенський  район),  використання інтегральної технології (Харламов Ю.О., Золотоніський район),  Web-квест (Северинова  А.М., Смілянський район), система креативної хімічної освіти (Ладняк А.О., Чорнобаївський  район),  сучасні  освітні  технології (Герасимюк  Н.О.,  Чорнобаївський  район),  ігрова педагогіка  (Іващенко  Л.І.,  Чорнобаївський  район), активізація  пізнавальної  діяльності  учнів  шляхом застосування домашнього експерименту (Зима Г.М., 33
Редько І.А., Чернова І.О., м.Черкаси); навчальні програми: курсів за вибором (Белінська І.В., м.Сміла; Стеценко І.В., м.Черкаси). У роботах певна увага приділялася позакласній роботі: формування хімічних компетенцій у позакласній роботі (Кулинич Л.І., м.Черкаси),програма хімічного гуртка (Постригань  О.М.,  Чигиринський  район),  робота  з обдарованими дітьми у підготовці до олімпіад,починаючи з першого року навчання хімії (Мусієнко О.О., м.Черкаси). Особливу увагу було приділено впровадженню нових державних  стандартів.  Створено  посібники  з розробленими календарними та поурочними планами за новою програмою для 7 класу: (творча група вчителів хімії м.Сміла, творча група вчителів хімії м.Умань, Новосельська Н.В., Семиволос Г.І., Христирівський район). За підсумками виставки визначені переможці: 1. Творча  група  вчителів  хімії  м.Сміли за методичний посібник"Розробки уроків до курсу хімії у 7 класах". 2. Новосельська Наталія Віталіївна, учитель хімії
Христинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Христинівської районної ради Черкаської області;Куник Наталія Володимирівна, учитель хімії Шукайводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Христинівської районної ради Черкаської області;Семиволос Галина Іванівна, учитель  хімії  Івангородського навчально-виховного комплексу "дошкільний навчальний заклад -загальнооосвітня школа І-ІІІ ступенів" Христинівської районної  ради  Черкаської  області  за  методичний посібник "Орієнтовне календарне і поурочне планування. Хімія, 7 клас". 3. Мусієнко Олена Олександрівна,учитель хімії Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради за науково-методичний посібник "Підготовка до олімпіади з хімії, 7 клас". 4. Коновал  Ніна  Іванівна, учитель  хімії
Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій Золотоніської міської ради за методичний посібник  "Нестандартні  уроки  до  авторського
факультативу Аналітична хімія для школярів" 10-11 класи". 5. Творча  група  вчителів  хімії  м.Умані за методичний посібник "Новий державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти. Уроки хімії. 7 клас".Важливим напрямком державної політики в галузі освіти  є  турбота  про  всебічний  розвиток  творчої
особистості. Реальну можливість пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді дає проведення учнівських інтелектуальних змагань.
Систематична  і  цілеспрямована  діяльність приносить певні результати. Значно розширився спектр участі наших учнів у різноманітних конкурсах і отримання
значних перемог. 11.10.2013р. проведено обласну Інтернет-олімпіаду з хімії, у якій взяли участь 281 учень (8-11 класів) із 22 районів і міст області. Відповідно по класах:
8 клас- 55 учнів із 15 районів і міст області; 9 клас - 95 учнів із 18 районів і міст області; 10 клас - 73 учня із 20 районів і міст області; 11 клас- 58 учнів із 16 районів і міст області. Активнішими учасниками Інтернет-олімпіали стали школярі м.Сміли (41 учень), м.Умані (31 учень), м.Черкас (27 учнів), Черкаського району (26 учнів).
Пасивно відреагували на участь в олімпіаді школярі Чорнобаївського району (3 учні), м.Ватутіне (2 учні), Жашківського, Чигиринського районів (по 1 учню).
Не взяли участі в Інтернет-олімпіаді з хімії учні м.Канева, Канівського, Смілянського та Шполянського районів. За результатами Інтернет-олімпіади переможці
поза конкурсом запрошуються на ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. 16 січня 2014 року проведено ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, у якому брали участь 86 учнів із усіх районів та міст області (26 команд), у тому числі з 31 - міської школи, 24 - сільських шкіл, 9 -спеціалізованих  шкіл,  13  -  гімназій,  ліцеїв,  33  -загальноосвітніх шкіл. За рішенням журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади переможцями стали 46 школярів області, виборовши І місце - 3 особи (9, 10, 11 класи), ІІ місце - 7 осіб (8, 9, 10, 11 класи), ІІІ місце - 36 учнів по всім класам. Із числа переможців була сформована команда у кількості 4 школярів міста Черкас, які представляли Черкаську область на ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у місті Вінниці (23-28 березня 2014 року). Вітаємо переможця 51-ї Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії Біленького Павла, учня 8 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17, вчитель Смаглюк Юлія Іванівна, який отримав Диплом ІІІ ступеня. З метою популяризації природничих знань серед учнівської молоді, розвитку читацьких та інформаційно-пізнавальних компетентностей школярів учні Черкаської області беруть активну участь у різноманітних конкурсах. Так 22 листопада 2013  року відбувся  перший етап Міжнародного інтерактивного природничого учнівського конкурсу "КОЛОСОК" для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У конкурсі взяли участь понад 402 тис. школярів, в тому числі загальна кількість учасників від області - 8184, що на 399 учнів більше ніж у 2012 році. Учасники отримали відповідні сертифікати: "Золотий колосок"  - 2578,  "Срібний  колосок"  -  5583,  у  тому числі:"Срібний колосок - Енергія у неживій природі" - 1828, "Срібний колосок - Енергія у живій природі" -  1598, "Срібний колосок - Енергія і речовини" - 2157. Найактивніші  учасники  конкурсу  є  школярі Уманської  міської  гімназії  Уманської  міської  ради
(324учні), Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Черкаської  міської  ради  (180учнів),  Смілянського навчально-виховного  комплексу  "Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 3 - колегіум" Смілянської міської ради (177 учнів), Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Смілянської міської ради (174 учні).
Другий  етап  Міжнародного  природничого інтерактивного конкурсу "КОЛОСОК" відбувся 11 квітня 2014 року, у якому брали участь 6497 школярів області.
Результати  можна  переглянути на офіційному  сайті Міжнародного інтерактивного природничого учнівського конкурсу "КОЛОСОК" www.kolosok.org.ua.
СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ 
1.Державний стандарт базової і повної середньої освіти (затверджено  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
23.11.2011 № 1392) //  Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - К.: Педагогічна преса. -2012. - № 4-5. - С. 3-57
2. Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України "Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх  навчальних  закладів"  від  16.07.2012  № 992[Електронний  ресурс].-  Режим  доступу:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1332-12
3. Лист МОНмолодьспорту "Безпечне проведення занять у  кабінетах  природничо-математичного  напряму загальноосвітніх навчальних закладів" від 01.02.2012.№ 1/9-72[Електроннийресурс]. - Режим доступу:http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/1249-
4.  Лист  МОНмолодьспорту  "Щодо  інструктивно  -методичних рекомендацій із базових дисциплін у основній і старшій школі" від 01.06.2012№ 1/9-426[Електронний ресурс].- Режим доступа: http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations/
 5.Постанова Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000р. "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" // Хімія. Шкільний світ. - 2012. - № 3. - С. 10-15.
6. Постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 №4 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від6 травня 2000 № 770 і від 10 жовтня 2007 № 1203"[Електронний ресурс].-Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4-2011-п
7.  Федулова  Ю.Є.  Роль  хімії  у  сучасному  житті. Образовательный портал[Електронний ресурс]. -  Режим доступу:http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/rol-khimiyi-usuchasnomu-zhitti.html.
8.  Величко  Л.Методична  система  навчання хімії:перезавантаження. / Л. Величко // Біологія і хімія в сучасній школі - 2013. - № 3. - С. 7-13.
Підсторінки (1): ЗНО тести онлайн
Comments